• Destination Fitness

Ανακοίνωση για αλλαγές στην λειτουργία από 17/5/21 (English text follows)

Updated: May 29, 2021


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας, από τις 17/5/2021 το γυμναστήριο μας επιστρέφει σε κανονική λειτουργία!


Συνδρομές

Όλες οι συνδρομές των μελών οι οποίες ήταν ενεργές στις 26/11/2020 θα ενεργοποιηθούν αυτόματα από την Δευτέρα 17/5/2021.


Όλα τα πακέτα επισκέψεων τα οποία είχαν αγοραστεί κατά την περίοδο 02-25/04/21 & 10-16/5/21 και δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, θα συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά από την Δευτέρα 17/5/21. Όσα μέλη είχαν ταυτόχρονα ενεργή συνδρομή στις 26/11/2020 θα παραμείνει παγοποιημένη μέχρι την εξάντληση του πακέτου επισκέψεων.


Επίσης, από την Δευτέρα 17/5/21 όλα τα συνδρομητικά πακέτα θα είναι διαθέσιμα.


Ώρες λειτουργίας

· Δευτέρα – Παρασκευή 06:00 – 22:00

· Σάββατο 08:00 – 20:00

· Κυριακή 09:00 – 14:00 (από Ιούνιο)


Πρόγραμμα ομαδικών τάξεων

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στη σελίδα μας στο Facebook @destinationfitnesscy και στην ιστοσελίδα www.destinationfitnesscy.com.


Κρατήσεις

Για τη χρήση του γυμναστηρίου κατά τις ώρες 16:00 – 22:00, καθώς και για συμμετοχή σε όλες τις ομαδικές τάξεις είναι απαραίτητη κράτηση η οποία εξασφαλίζεται εύκολα και άμεσα μέσω της εφαρμογής My FitnessTrainer.


Από τις 06:00 – 16:00 δεν χρειάζεται κράτηση για τη χρήση του γυμναστηρίου.


Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από τους πιο κάτω συνδέσμους:

Για κινητά τηλέφωνα Apple iPhone App Store https://apple.co/2KKsSKo

Για κινητά τηλέφωνα Android Google Play https://bit.ly/3bMMv0d

Για ενεργοποίηση της εφαρμογής θα πρέπει να σας αποσταλούν από το γυμναστήριο οι προσωπικοί σας κωδικοί.

· Κατά τις ώρες 16:00 – 22:00 και για τις ομαδικές τάξεις επιτρέπεται 1 κράτηση την μέρα ανά μέλος με διάρκεια 1 ώρα η οποία θα πρέπει να τηρείται αυστηρά από όλους.

· Κρατήσεις μπορούν να γίνονται για την τρέχουσα μέρα και για τις επόμενες 3 μέρες.

Για οποιεσδηποτε διευκρινίσεις / βοήθεια μπορείτε να καλέσετε στο 22027210.


Σε περίπτωση που έχετε κάνει κράτηση και δεν θα μπορέσετε να έρθετε στο γυμναστήριο, θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση είτε μέσω του application είτε μέσω της reception τουλάχιστον 3 ώρες πριν την ώρα της κράτησης.


Η πρόσβαση στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο με την χρήση της προσωπικής κάρτας εισόδου (RFID). Επιπρόσθετα η χρήση της κάρτας εισόδου θα πρέπει να χρησιμοποιείται και κατά την έξοδο του μέλους από το γυμναστήριο.


Υποχρεώσεις μελών

Κατά την είσοδο και έξοδο από το γυμναστήριο η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο γυμναστήριο είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

· Safepass – βάση της ανακοίνωσης του Υπ. Υγείας

· Χρήση αντισηπτικού χεριών κατά την είσοδο

· Χρήση ατομικής πετσέτας

· Καθαρισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού μετά την χρήση

· Τήρηση σωστών αποστάσεων

· Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση μηχανημάτων από δύο μέλη ταυτόχρονα


Το γυμναστήριο δεν θα παρέχει mat για αυτό συστήνεται η χρήση ατομικού mat.


Δεν επιτρέπεται η χρηση αποδητηρίων, πάγκων και ντουζ.


Σε περίπτωση που παρουσιάσετε οποιαδήποτε συμπτώματα που σχετίζονται με το Covid-19 παρακαλούμε όπως μην επισκεφτείτε το γυμναστήριο.


Μέτρα ασφάλειας

Το γυμναστήριο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών του:

· Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση του χώρου και του εξοπλισμού

· Τοποθέτηση αντισηπτικών σημείων σε όλα τα μέρη του γυμναστηρίου

· Καθαρισμός και φιλτράρισμα αέρα από βακτήρια και ιούς εντός του γυμναστηρίου από επαγγελματικές μηχανές υψηλής τεχνολογίας Healthway

· Καθαρισμός και συντήρηση των κλιματιστικών βάση των οδηγιών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

· Συνεχόμενος εξαερισμός του γυμναστηρίου με φυσικό αέρα__________________________________________________________________________________


Announcement regarding the gym’s operations from 17/05/21


Following the announcement of Ministry of Health, from 17/05/2021 our gym will be back in normal operation!


Memberships

All membership subscriptions which were active on 26/11/2020 will be reactivated automatically from Monday 17/5/2021.


All visit packages that were purchased during the period 02-25/04/21 & 10-16/5/21 and were not used, will continue to be valid as of Monday 17/5/21. The members who also had an active subscription on 26/11/2020 it will remain frozen until the complete usage of the visits package.


Also, from Monday 17/5/21 all subscription packages will be available for purchase.


Gym working hours

· Monday – Friday 06:00 – 22:00

· Saturday 08:00 – 20:00

· Sunday 09:00 – 14:00 (from June)


Group classes

You can find the program on our Facebook page @destinationfitnesscy and on our website www.destinationfitnesscy.com.


Reservations

To use the gym during the hours 16:00 – 22:00 and to book group classes reservations are mandatory.


No reservations required during the hours 06:00 – 16:00 for the gym.


You can make your reservation from the application My Fitness Trainer which you can download from below links:

For Apple iPhones App Store https://apple.co/2KKsSKo

For Android mobile phones Google Play https://bit.ly/3bMMv0d

In order to activate the application, you have to receive from the gym your personal login codes

· During the hours 16:00 – 22:00 and for group classes each member is allowed 1 reservation per day.

· Reservations can be made for the current day and the next 3 consecutive days.

For any clarifications / help please call the gym reception on 22027210.


Kindly note that in case you have made a reservation and you will not be able to come at the gym, you must cancel either through the application or through the reception, at least 3 hours before the time of booking.


To enter and exit the gym you have to use your personal RFID card.


Members’ obligations

Use of personal face mask when entering and exiting the gym.

During your visit at the gym the below rules should be followed:

· Safepass – based on the announcement of Ministry of Health

· Hands disinfection at the entrance

· Use of personal towel

· Disinfection of all equipment / machines used immediately after the exercise

· Keep the designated distances

· The common use of any equipment / machine is not allowed.


Exercise mats will not be available however you can bring your personal mat.


The use of changing rooms and showers in not allowed.


Please do not visit the gym in case you have any symptoms related to Covid-19.


Safety measures

The gym takes all necessary measures for the safety of its staff and customers:

· Daily cleaning and disinfection of the premises and equipment

· Placement of disinfection stations in all areas of the gym

· Cleaning and filtering the air 24/7 from bacteria and viruses using the professional Healthway high-tech machines

· Regular cleaning and maintenance of air-conditions based on the instructions of the Department of Labour Inspection

· Continuous ventilation of the gym with natural air

1,030 views0 comments